Stel elkaar is een vraag!
Knopje stel een vraag onderaan profiel.
Read blog

Algemene Voorwaarden

Deze website en overige diensten van Farmers4love worden onder de volgende voorwaarden door Farmers4love aangeboden. Door van de website of overige diensten gebruik te maken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Dit algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van Farmers4love is van toepassing op alle diensten van Farmers4love. Eerlijk gebruik: Het is niet toegestaan om van onze diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zouden kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zouden kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om, door het omzeilen van veiligheidsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens, van afgesloten onderdelen van onze diensten gebruik te maken. Daarnaast wijzen we u erop dat het ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen we aangifte doen. Blokkering bij misbruik: Indien u de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Farmers4love schendt, heeft Farmers4love het recht u, zonder reden van opgave, de verdere toegang tot de website en diensten van Farmers4love te weigeren en uw gegevens uit het systeem van Farmers4love te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Farmers4love.

-Indien u inbreuk maakt op de privacy van andere leden zal dit tot onmiddellijke schorsing leiden. -Wanneer berichten verstuurd worden die scheldwoorden en/of beledigingen bevatten, die obsceen niet respectvol of bedreigend zijn, seksueel getinte berichten of berichten die anderszins in strijd zijn met wetgeving of goede zeden, worden verwijderd. Dit geldt voor zowel het profiel als in onderling verstuurde berichten. Ook het lastig vallen d.m.v. het blijven sturen van ongewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel.

-Het vermelden van of verwijzen naar privégegevens zoals een e-mail adres, telefoonnummer, webadres etc. zal ook leiden tot uitsluiting van een profiel. Berichten die alleen maar een seksueel getinte inhoud hebben kunnen door ons verwijderd worden; ook bij het gebruik van een privilege lidmaatschap. Aansprakelijkheid: Aan de kwaliteit van de diensten van Farmers4love wordt veel aandacht besteed. Farmers4love kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. Het gebruik van de website en diensten van Farmers4love is voor eigen risico. Farmers4love noch haar bestuurders, werknemers, agenten of vertegenwoordigers aanvaarden aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik hiervan. Iedere gebruiker van de diensten van Farmers4love zal Farmers4love vrijwaren van claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van Farmers4love en alle ter zake daarvan door Farmers4love gemaakte kosten vergoeden (inclusief de kosten van juridische bijstand). Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Op deze voorwaarden en alle diensten van Farmers4love is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. Aanpassingen dienstverlening en voorwaarden: Farmers4love heeft het recht van tijd tot tijd haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Geregistreerde, betalende gebruikers, worden waar mogelijk ten minste 1 maand van te voren, via mail of een publicatie op de website, ingelicht over ingrijpende aanpassingen. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn worden gehanteerd.

Gebruikersvoorwaarden lidmaatschap:

De voorgestelde matches komen voort uit het eerste gedeelte van de vragen. De vragen die in iedergeval overeen moeten komen om een eventuele match te laten slagen.

-Om u in te kunnen schrijven moet u minimaal 18 jaar of ouder zijn. -Informatie die u over uzelf geeft bij inschrijving en dient correct en niet misleidend te zijn. Wij kunnen steekproefsgewijs of bij vermoedens van misbruik hierop controle uitvoeren.

-Het is verboden op de website binnen uw profiel en/of in het openbaar melding te maken van contactgegevens zoals telefoonnummers, MSN, ID, achternamen, URL’s e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens. Uiteraard kunt u dergelijke gegevens wel delen in een 1 op 1 contact met andere gebruikers.

-Uw gebruikersnaam en wachtwoord, behorende bij uw inschrijving, zijn enkel voor strikt persoonlijk gebruik bestemd dus niet voor commercieel gebruik. -U dient uw inloggegevens geheim te houden en met geen enkele derde voor geen enkel doel te delen. U bent verantwoordelijk voor eigen gebruik en misbruik van uw inloggegevens. Als u misbruik van uw gegevens vermoed, dient u dit direct aan Farmers4love te melden.

-U dient alle gebruikers met respect en fatsoen te behandelen. Is er geen interesse in uw reactie, stop dan met verdere benadering van de desbetreffende gebruiker. Bij klachten van andere gebruikers kunnen wij controles op uitgewisselde berichten uitvoeren.

-Als u teksten of beelden invoert op de website staat u er voor in dat u hiertoe gerechtigd bent en deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. -U dient zich bij het gebruik van de diensten aan de wet te houden en zich te onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende, pornografische of onrechtmatige uitingen.

-Er mogen geen berichten verstuurd worden die grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen zijn, of die anderszins in strijd zijn met de wetgeving of goede zeden. Voorwaarden lidmaatschap: Een gratis lidmaatschap biedt de mogelijkheid om zich zonder kosten te oriënteren op het ledenbestand. Het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd. Met een gratis lidmaatschap is het niet mogelijk contact te maken met andere leden, mits u een gratis full-member lidmaatschap heeft gekregen van Farmers4Love. Voor het betaalde lidmaatschap gelden de prijzen als bij de aanbieding daarvoor op het moment van registratie vermelde voorwaarden. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Pas wanneer u per e-mail een ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen m.b.t. uw opzegging, is de opzegging rechtsgeldig. Indien u gebruik maakt van betaling middels automatische incasso of creditcard, wordt bij verlenging uw lidmaatschapsgeld voor de volgende periode automatisch afgeschreven. Indien u de toegang wordt geweigerd in verband met schending door u van de voorwaarden van onze diensten, ontvangt u geen terugbetaling van uw lidmaatschapsgeld. Onverminderd ons recht u aan te spreken voor ter zake door ons geleden schade of gemaakte kosten. U kunt uw lidmaatschap niet tussentijds opzeggen. U kunt uiteraard wel uw gebruik staken en uw profiel verwijderen, bijvoorbeeld omdat u een partner heeft gevonden, maar dit geeft geen recht op terugbetaling van enig, reeds betaald, lidmaatschapsgeld. Eventuele prijswijzigingen zullen altijd pas doorgevoerd worden bij de eerstvolgende verlenging van het betaalde lidmaatschap.

Beveiliging gegevens: Farmers4love spant zich in om haar systeem en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Gebruikers van de diensten van Farmers4love worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om een ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Farmers4love aanvaardt geen aansprakelijkheid indien, ondanks de genomen maatregelen, ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of roekeloosheid van Farmers4love.

Privacy: Farmers4love neemt uw privacy zeer serieus. Uw gegevens zullen door farmers4love enkel worden gebruikt om u de door u gewenste diensten te leveren conform deze voorwaarden en u over onze eigen diensten te informeren. Wij hebben adequate maatregelen genomen om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en geven uw gegevens nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door. Wij wijzen u overigens ook op uw eigen verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden van gegevens welke u (via onze diensten) aan derden verstrekt. Gegevens Farmers4love: Farmers4love is een handels- en bedrijfsnaam van JURI BV Woudbloemweg 8a 7701 PG Dedemsvaart

Kosten lidmaatschap:
1 Maand:       15,00
3 Maanden:   34,95
6 Maanden:   53,95
12 Maanden: 79,95

Print deze pagina!
Register here! Sign in

Find your match!

Follow us!

Data

© 2019 Farmers4love, part of JURI B.V.